دوشنبه , آذر ۲۵ ۱۳۹۸

کلینیک، درمانگاه و مراکز تشخیص و درمان - فیزیوتراپی-پایگاه سلامت -آزمایشگاه - درمان مواد مخدر -مشاوره

درمانگاه های پردیسان

درمانگاه امام رضا

بلوار امام علی- جنب شهرداری

درمانگاه های پردیسان

درمانگاه شبانه روزی البرز

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اقلیمی-کوچه هفت

پایگاه سلامت پردیسان

پایگاه سلامت شهروند

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اردیبهشت- خیابان لاله ۱

۰۲۵۳۲۸۱۲۸۲۲
پایگاه سلامت پردیسان

پایگاه سلامت بصیرت

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اردیبهشت

۰۲۵۳۳۲۰۶۵۱۴
پایگاه سلامت پردیسان

مرکز خدمات جامع سلامت پردیس

خیابان ایمان

۰۲۵۳۲۸۰۸۰۵۱
درمانگاه های پردیسان

درمانگاه مهرگان

بلوار سلمان- خیابان البرز - کوچه ۲۱

فیزیوتراپی پردیسان

کلینیک فیزیوتراپی و آب درمانی کیمیا

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اقلیمی

۰۲۵۳۲۶۲۸۴۹۴
آزمایشگاه های پردیسان

آزمایشگاه پلاسما

بلوار سلمان-خیابان البرز-کوچه ۲۱

۰۲۵۳۲۸۱۵۶۴۰
فیزیوتراپی پردیسان

فیزیوتراپی امید

بلوار سلمان-خیابان البرز-کوچه ۲۱

۰۲۵۳۲۸۱۱۹۶۵
مرکز درمان اعتیاد پردیسان

مرکز درمان سوء مصرف مواد (صدف)

بلوار سلمان- خیابان البرز - کوچه ۲۱

۰۲۵۳۲۸۰۲۴۶۰
فیزیوتراپی پردیسان

فیزیو تراپی بهبود

بلوار سلمان- خیابان البرز - کوچه ۲۲

۰۲۵۳۲۸۱۸۱۶۶
مشاوره پردیسان

مرکز مشاوره سلام

بلوار شهروند - بعد از خیابان علمدار

فیزیوتراپی پردیسان

فیزیوتراپی پردیسان

بلوار شهروند - ورودی سبلان

۰۹۱۲۳۲۸۱۲۰۳۶

۰۲۵۳۲۸۱۲۰۲۶

درمانگاه های پردیسان

مرکز درمانی امام رضا

بلوار آزادی

درمانگاه های پردیسان

درمانگاه شبانه روزی پردیسان

بلوار دانشگاه - خیابان نواب

۰۲۵۳۲۸۰۶۳۳۰

درمانگاه های پردیسان

درمانگاه کودک من

بلوار سلمان فارسی - خیابان دهلاویه -اول کوچه ۱

۰۲۵۳۲۵۰۴۵۴۴

مشاوره پردیسان

مرکز مشاوره و مامایی

سبلان -کوچه ۲

۰۹۱۲۳۲۸۱۲۰۳۶

۰۲۵۳۲۸۱۲۰۲۶

سونو گرافی پردیسان

سونو گرافی دکتر امین پور

سلمان فارسی- البرز - کوچه۲۱

سونو گرافی پردیسان

سونوگرافی کیمیا

خیابان ۲۲ بهمن -خیابان شهیدان اقلیمی بعد از کوچه ۱

۰۲۵۳۲۸۰۶۳۳۰

اورژانس اجتماعی

اروژانس اجتماعی پردیسان

بلوار دانشگاه- به سمت درمانگاه پردیسان

۰۲۵۳۲۵۰۴۵۴۴

مشاوره پردیسان

مرکز مشاوره فرحان

بلوار سبلان - خیابان هویزه -کوچه ۴

۰۲۵۳۲۵۰۴۶۰۰